Chương trình Kiểm tra chuỗi đối xứng


Viết chương trình nhập vào một chuỗi kí tự, sau đó nhập vào một kí tự bất kì và
đếm số lần của nó trong chuỗi đã nhập.

Program Chuoi_Doi_Xung;
Uses Crt;
Var st:string;
i:integer;
ok:boolean;

Begin
Clrscr;
Writeln(‘KIEM TRA CHUOI DOI XUNG’);
Write(‘Nhap chuoi ky tu: ‘);Readln(st);
ok:= true;
For i:=1 to length(St)div 2 do
If st[i]st[length(st)-i+1] then ok:=false;

If ok then
Writeln(st,’ la chuoi doi xung’)
Else
Writeln(st, ‘ khong la chuoi doi xung’);

Readln;

End.

Advertisements