Đúng ra là tiếp tục bài mới. Nhưng vì có nhiều bạn dính lỗi 200 nên chúng ta xét qua vấn đề này.
Lỗi 200 -Runtime Error 200- (chia cho Zero) thường gây ra bởi một lỗi trong phiên bản cũ của Turbo Pascal và trình biên dịch Borland Pascal (phiên bản 6 và trước đó). Các lỗi đã được cụ thể trong đơn vị CRT.ASM với các trình biên dịch.

Chúng ta không bàn tới nguyên nhân.

Một giải pháp là biên dịch lại mã nguồn bằng cách sử dụng một phiên bản sau này của Pascal

Hoặc bạn cũng có thể cài bản vá lỗi. Ví dụ PatchCRT by Kennedy Software.

Cá nhân chúng tôi khuyên bạn nên cài bản mới của Turbo Pascal.

Advertisements