Chương trình Đổi sang chữ in hoa


Viết chương trình nhập vào họ tên của một người. Sau đó in chuỗi họ tên ra màn hình với các ký tự đầu đổi thành chữ hoa, toàn bộ chuỗi họ và tên đổi thành chữ hoa.

Program Chuoi_In_Hoa;
Uses Crt;
Var i:integer;st:string;

Begin
Clrscr;
Writeln(‘DOI CHUOI SANG CHUOI HOA’);
Write(‘Nhap ho ten:’);readln(st); st[1]:=upcase(st[1]);
For i:=1 to length(St) do
If st[i]=’ ‘ then st[i+1]:=upcase(st[i+1]); Writeln(‘Ho ten sau khi doi lan 1 la: ‘,st);
For i:=1 to length(St) do st[i]:=upcase(st[i]);
Writeln(‘Ho ten sau khi doi lan 2 la: ‘,st);

Readln;

End.

Advertisements