Chương trình Đếm lần xuất hiện của một ký tự


Viết chương trình nhập vào một chuỗi kí tự, sau đó nhập vào một kí tự bất kì và
đếm số lần của nó trong chuỗi đã nhập.

Program Dem_Lan_Xuat_Hien;
Uses Crt;
Var st:string[30];
x:char;i,dem:integer;

Begin
Clrscr;
Writeln(‘DIEM SO LAN XUAT HIEN CUA 1 KY TU’);
Write(‘Nhap chuoi ky tu la:’);readln(st);
Write(‘Nhap ky tu x=’);readln(x);
dem:=0;
For i:=1 to length(st) do
If x= st[i] then dem:=dem+1;
Writeln(‘so lan xuat hien cua ‘,x,’ trong chuoi “‘, st,'” la: ‘,dem);

Readln;

End.

Advertisements