Chuyển hệ thập phân sang hệ 16

Leave a comment

Chương trình Chuyển hệ thập phân sang hệ 16


Chuyển hệ thập phân sang hệ 16

Program Thap_Phan_To_16;
uses
SysUtils;

const
BASE16 = 16;
var
HexValue : string;
Remainder : Integer;
Quotient : Integer;
begin
HexValue := ”;
write( ‘CHO BIET SO THAP PHAN CAN CHUYEN DOI: ‘ );
readln( Quotient );
while Quotient > 0 do
begin
Remainder := Quotient mod BASE16;
case Remainder of
10: HexValue := ‘A’ + HexValue;
11: HexValue := ‘B’ + HexValue;
12: HexValue := ‘C’ + HexValue;
13: HexValue := ‘D’ + HexValue;
14: HexValue := ‘E’ + HexValue;
15: HexValue := ‘F’ + HexValue;
else
HexValue := IntToStr( Remainder ) + HexValue;
End;
Quotient := Quotient div BASE16
end;
writeln;
writeln( HexValue );
writeln;
End.

Advertisements

Chuyển nhị phân qua thập phân và ngược lại

Leave a comment

Chương trình Chuyển nhị phân qua thập phân và ngược lại


Viết chương trình Chuyển nhị phân qua thập phân và ngược lại

Program Nhi_Phan_Thap_Phan;
USES crt;
VAR dec_begin, i: Integer;
bin_number: String;
zero_or_one, bin_or_dec: Char;
bin: String;
currHeading, intBinChar, x: Integer;
dec: Real;
repeat_char: Char;
BEGIN
clrscr;
REPEAT
WRITELN(‘Muon chuyen tu Nhi Phan qua Thap Phan, bam B; Chuyen tu Thap Phan qua Nhi Phan, bam D’);
READLN(bin_or_dec);
IF (bin_or_dec=’D’) OR (bin_or_dec=’d’) THEN
BEGIN
WRITELN(‘Hay nhap vao mot so Thap Phan: ‘);
READLN(dec_begin);
REPEAT
IF (dec_begin mod 2) = 0 THEN zero_or_one := ‘0’
ELSE zero_or_one := ‘1’;
bin_number := bin_number + zero_or_one;
dec_begin := dec_begin div 2;
UNTIL dec_begin = 0;
FOR i := Length(bin_number) DOWNTO 1 DO
WRITE(bin_number[i]);
WRITELN;
END
ELSE
BEGIN
WRITELN(‘Hay nhap vao mot so Nhi Phan: ‘);
READLN(bin);
dec := 0;
currHeading := 0;
FOR i := Length(bin) DOWNTO 0 DO
BEGIN
IF currHeading > 0 THEN currHeading := currHeading * 2
ELSE currHeading := 1;
Val(bin[i], intBinChar, x);
dec := dec + (intBinChar * currHeading);
END;
WRITELN(dec:10:0);
END;
WRITELN(‘Ban co muon tiep tuc khong? Y/N’);
READLN(repeat_char);
UNTIL (repeat_char = ‘N’) OR (repeat_char = ‘n’);
READLN;
END.

Sao chép File

Leave a comment

Chương trình Sao chép File


Chương trình Sao chép File
Mở một file số nguyên đã có trên đĩa, sao chép nội dung của nó sang một tập tin mới và in nội dung của tập tin sau khi sao chép ra màn hình.

Program Copy_File;
Uses Crt;
Var i:integer; fn,fd:string;
Ch:char; f1,f2: file of integer;

Begin
Clrscr;
Writeln(‘CHUONG TRINH SAO CHEP FILE’);
Write(‘Nhap file nguon: ‘); Readln(fn); Write(‘Nhap file dich: ‘); Readln(fd); Assign(f1,fn);
Reset(f1); Assign(f2,fd); Rewrite(f2);
While not eof (f1) do
Begin
Read(f1,i);
Write(f2,i);
End;
Close(f1);
Seek(f2,0);
Writeln(‘Noi dung cua file dich la:’); Writeln(‘—————————–‘); While not eof (f2) do
Begin
Read(f2,i);
Write(i:3);
End;
Close(f2);
Readln;
End.

Màu chữ

Leave a comment

Chương trình chuyển màu chữ


Chương trình chuyển màu chữ

Program Mau_Chu;
uses
crt;
Begin
Clrscr;
Writeln(‘DOI MAU CHU’);
TextColor(Red);
Writeln(‘Hello’);
TextColor(White);
Writeln(‘world’);

End.

Dùng while-do tính tổng

Leave a comment

Chương trình Dùng while-do tính tổng


Dùng while-do tính tổng thay cho for-do

Program Tinh_Tong_While_Do;
uses crt;
var S:real;
a,N:integer;

Begin
Clrscr;
Writeln(‘TINH TONG’);
write(‘Hay nhap gia tri a: ‘);
readln(a);
S:=1.0/a;
N:=1;
while (N<100) do
begin
S:=S+1.0/(a+N);
N:=N+1;
end;
writeln('Tong S la: ',S:8:4);

Readln;

End.

Ghép File

Leave a comment

Chương trình Ghép File.


Viết chương trình tạo ra một file F3 chứa các số nguyên bằng cách nối hai file số
nguyên F1 và F2 đã có trên đĩa. In nội dung của cả 3 tập tin trên ra màn hình.

Program Ghep_File;
Var f1,f2,f3: file of Integer;
fn1,fn2,fd:String;
i: Integer;

Begin
Clrscr;
Writeln(‘GHEP FILE’);
Write(‘Nhap file nguon 1: ‘); Readln(fn1); Write(‘Nhap file nguon 2: ‘); Readln(fn2); Write(‘Nhap file dich 3: ‘); Readln(Fd); Assign(f1,fn1);
Reset(f1); Assign(f2,fn2); Reset(f2); Assign(f3,Fd); Rewrite(f3);
While not eof(f1) do
Begin

Read(f1,i); Write(f3,i);
End;
While not eof(f2) do
Begin
Read(f2,i); Write(f3,i);
End;
Writeln(‘Noi dung cua file nguon 1:’); Writeln(‘——————————-‘); seek(f1,0);
While not eof(f1) do
Begin
Read(f1,i);
Write(i:4);
End;
Close(f1);
Readln;
Writeln(‘Noi dung cua file nguon 2:’); Writeln(‘——————————–‘); seek(f2,0);
While not eof(f2) do
Begin
Read(f2,i);
Write(i:4);
End;
Close(f2);
Readln;
Writeln(‘Noi dung cua file ghep:’); Writeln(‘—————————‘); seek(f3,0);
While not eof(f3) do
Begin
Read(f3,i);
Write(i:4);
End;

Readln;

End.

Xuất số amstrong

Leave a comment

Chương trình Xuất số amstrong .


Chương trình Xuất số amstrong

Program So_Amstrong;
uses crt;
var a,b,c:integer;

Begin
Clrscr;
Writeln(‘XUAT SO AMSTRONG’);
for a:=1 to 9 do
for b:=0 to 9 do
for c:=0 to 9 do
if(a*a*a + b*b*b + c*c*c = a*100 +b*10 +c)then writeln(a,b,c);

Readln;

End.

Older Entries