Chúng ta tiếp tục phân tích vài ví dụ đơn giản.

program Re_Nhanh;

var
i: Integer;

begin
Writeln(‘Nhap vao mot so’);
Readln(i);
if i > 5 then
Writeln(‘So ban nhap vao lon hon 5’);
end.

Có một ký hiệu “lạ” là “>“. Thật ra cũng chẳng lạ lùng gì, tuy nhiên chúng ta chưa bàn tới nên cứ cho nó là lạ vậy. Đây là một trong những operators hay sử dụng trong cấu trúc rẽ nhánh

> Lớn hơn
< Nhỏ hơn
>= Lớn hơn hoặc bằng
<= Nhỏ hơn hoặc bằng
= Bằng
<> Không bằng

Trong chương trình trên, sau khi người sử dụng nhập một số từ bàn phím nó sẽ được gán vào biến i. Tiếp theo ta sẽ so sánh biến i với 5 bằng dấu >
Nếu muốn ta có thể phất triển thêm dựa trên cấu trúc IF…ELSE

program Re_Nhanh2;

var
i: Integer;

begin
Writeln(‘Nhap vao mot so’);
Readln(i);
if i > 5 then
Writeln(‘So lon hon 5’)
else
Writeln(‘So khong lon hon 5’);
end.

Lưu ý là ta trả lời “So khong lon hon 5” chứ không phải là “So nho hon 5” vì trường hợp sô bằng 5 cũng sẽ rẽ nhánh ELSE

Giả sử bạn muốn tìm số lớn hơn 5 nhung nhỏ hơn 20 thì sao. Hoặc bạn muốn tìm số nhỏ hơn 5 hoặc lớn hơn 20. Ta cần sử dụng AND hoặc OR

program Re_Nhanh3;

var
i: Integer;

begin
Writeln(‘Nhap mot so’);
Readln(i);
if (i > 5) and (i < 20) then
Writeln('So năm trong khoang 5-20');
end.

Advertisements