Chúng ta sẽ tiếp tục với vấn đề biến đổi kiểu dữ liệu
Đôi khi chúng ta cần chuyển đổi Từ Integer sang String hay ngược lại.

Trong những trường hợp như vậy ta sử dụng những lệnh sau

Lệnh Str: Lệnh Str sẽ chuyển kiểu Integer sang kiểu String.
Đây là một ví dụ:

program Chuyen_Doi_Kieu;

var
s: String;
i: Integer;

begin
i := 123;
Str(i,s);
end.

Chương trình rất đơn giản, có nhiệm vụ chuyển SỐ 123 thành CHUỖI ‘123’

Lệnh Val: Ngược lại lệnh Val sẽ chuyển String qua Integer
Đây là một ví dụ

program Chuyen_Doi_Kieu2;

var
s: String;
i: Integer;
e: Integer;

begin
s := ‘123’;
Val(s,i,e);
end.

Trong thực tế bạn sẽ sử dụng rất nhiều. Ví dụ bần tính toán với chuỗi năm sinh chẳng hạn.

Advertisements