Chúng ta đã nói qua về Hằng – Constant
Hằng là một đại lượng không đổi trong quá trình thực hiện chương trình. Có hai loại hằng là hằng chuẩn và hằng do người dùng định nghĩa.

-Hằng chuẩn là hằng do Pascal định sẵn
-Hằng do người dùng định nghĩa thông qua việc khai báo. Cú pháp định nghĩa hằng:

CONST Tên hằng = Giá trị hằng;

Chúng ta sửa lại bài cũ để hiểu thêm về Hằng

Program Lesson19_Program1;
Var
surname: String;

Const
name = ‘A’;

Begin
Write(‘Cho biet Ho cua ban:’);
readln(surname);
writeln;
Writeln(‘Ten ban la: ‘,surname,’ ‘,name);
Readln;
End.

Toàn bộ code rất đơn giản và không có gì mới mẻ. Const name chỉ có mục đích để ta hiểu về Hằng mà thôi, thực tế không ai viết chương trình như vậy.
Khi bạn chạy chương trình, dù là họ Nguyễn, Lê, Trần, Hoàng gì thì tên vẫn là A (Nguyen A, Tran A, Le A….)

Advertisements