Trong các phần trước, chúng ta đã thấy Pascal sử dụng lệnh Write hay Writeln để in một dòng chữ lên màn hình.
Những dòng chữ như vậy gọi là string hay là chuỗi
Chúng ta cũng có đề cập tới việc cần thiết của biến (variables) trong lập trình nói chung và trong Pascal mói riêng.
Giả sử nếu bạn muốn Pascal in tên bạn lên mà hình, bạn có thể sử dụng một cách đơn giản Write(‘Ten ban’); hoặc Write(‘Ten ban’);
Tuy nhiên nếu bạn muốn chương trình hỏi tên người sử dụng, sau đó mới in tên lên mà hình thì bạn sẽ cần sử dụng biến (variables)
Và vì biến này lưu giữ giá trị tên bạn, tức là một string (chuỗi), nên được gọi là ‘string variables’
Chúng ta thử viết code cho những gì chúng ta vừa nói tới:

Program Lesson18_Program1;
Var name, surname: String;

Begin
Write(‘Ten ban la gi:’);
readln(name);
Write(‘Ho cua ban la gi:’);
readln(surname);
writeln;{cách dòng cho rõ ràng}

Writeln(‘Tên bạn là: ‘,surname,’ ‘,name);
Readln;
End.

Chương trình rất đơn giản, chỉ hỏi tên và họ của bạn rồi in ra màn hình.
Bạn sẽ thấy khai báo:

Var name, surname: String;

Đó là ta đã khai báo 2 biến chuỗi – string variables là name và surname
Khi người sử dụng nhập thông tin vào từ bàn phím, lệnh readln sẽ lưu giữ giá trị vào biến name và surname

Sau đó lệnh Writeln sẽ in giá trị của hai biến đó lên màn hình.

Advertisements