Chúng ta sẽ có một ví dụ mới liên quan tới màu sắc.

program Colors;

uses
crt;

begin
TextColor(Red);
Writeln(‘Hello’);
TextColor(White);
Writeln(‘world’);
end.

Bạn biên dịch và chạy thử chương trình.
Chữ Hello sẽ có màu Đỏ
Chữ world sẽ có màu trắng.
TextColor sẽ đổi màu chữ (Text) do lệnh Write hay Writeln in lên màn hình.

Nếu muốn đổi màu Background thì sao? Ta dùng TextBackground
Đây là một ví dụ

program Colors;

uses
crt;

begin
TextBackground(Red);
Writeln(‘Hello’);
TextColor(White);
ClrScr;
end.

Lệnh TextBackground chỉ thay đổi màu Background của Text, vì vậy nếu muốn thay đổi màu của toàn màn hình, ta cần lệnh ClrScr;

Advertisements