Chương trình Xuất số amstrong .


Chương trình Xuất số amstrong

Program So_Amstrong;
uses crt;
var a,b,c:integer;

Begin
Clrscr;
Writeln(‘XUAT SO AMSTRONG’);
for a:=1 to 9 do
for b:=0 to 9 do
for c:=0 to 9 do
if(a*a*a + b*b*b + c*c*c = a*100 +b*10 +c)then writeln(a,b,c);

Readln;

End.

Advertisements