Chương trình Dùng while-do tính tổng


Dùng while-do tính tổng thay cho for-do

Program Tinh_Tong_While_Do;
uses crt;
var S:real;
a,N:integer;

Begin
Clrscr;
Writeln(‘TINH TONG’);
write(‘Hay nhap gia tri a: ‘);
readln(a);
S:=1.0/a;
N:=1;
while (N<100) do
begin
S:=S+1.0/(a+N);
N:=N+1;
end;
writeln('Tong S la: ',S:8:4);

Readln;

End.

Advertisements