Chương trình Tổng bình phương số âm trong ma trận


Viết chương trình nhập vào một ma trân, tính tổng bình phương của các số âm trong ma trận trên.

Program Ma_Tran2;
Uses Crt;
Type MT = array[1..20,1..20] of integer;
Var a:MT;
n,m:integer;
Procedure Input(Var a:MT; n,m:integer);
Var i, j:integer;
Begin
For i:=1 to n do
For j:=1 to m do
Begin
Write(‘a’,i,j,’=’);
Readln(a[i,j]);
End;
End;
Procedure Output(a:MT;n,m:integer); Var i,j:integer;
Begin
For i:=1 to n do
Begin
For j:=1 to m do
write (a[i,j]:3);
writeln;
End;
End;
{Tong binh phuong cac phan tu am} Function Sum(a:MT;n,m:integer):integer;
Var i,j,kq:integer;
Begin
kq:=0;
For i:=1 to n do
For j:=1 to m do
If(a[i,j]< 0) then kq:=kq+SQR(a[i,j]);

Sum:=kq;
End;

Begin

Clrscr;
Writeln('TINH TONG BINH CAC PHAN TU AM');
Write('Nhap vao so dong n = ');readln(n); Write('Nhap vao so cot m = ');readln(m); Input(a,n,m);
Output(a,n,m);
Writeln('Tong binh phuong cac phan tu am = ',sum(a,n,m));

Readln;

End.

Advertisements