Chương trình Tính các số Fibonacci

Program Tinh_Fibonacci;
Uses Crt;
Var n,kq:integer;
Function F(n:integer):integer; Begin
If (n=1) or (n=2) then
F:=1
Else
F:=F(n-1)+F(n-2);
End;

Begin
Clrscr;
Writeln(‘TINH SO FIBONACII:’);
Write(‘Nhap n = ‘);
Readln(n);
Write(‘F(‘,n,’)= ‘,f(n));
Readln;

End.

Advertisements