Chương trình Tính giai thừa

Program N_Giai_Thua;
Uses crt;
Var i,n,gt:integer;
Begin
Clrscr;
Writeln(‘ TINH N GIAI THUA:’);
Write(‘Nhap n =’); readln(n);
gt:=1;
For i:=1 to n do gt:=gt*i; Writeln(n, ‘!= ‘,gt);

Readln;

End.

Advertisements