Chương trình tính diện tích và chu vi hình tròn

Program Hinh_Tron_Program;
Uses Crt;
Var r,dt,cv:real;
Begin
Clrscr;
Writeln(‘TINH DIEN TICH & CHU VI HINH TRON:’);
Write (‘Nhap ban kinh R=’);readln(r);
dt:=pi*r*r;
cv:=2*pi*r;
Writeln(‘Dien tich hinh tron la:’,dt:6:2); Writeln(‘Chu vi hinh tron la:’,cv:6:2);
Readln;
End.

Advertisements