Chương trình tính diện tích và chu vi hình tam giác

Program Hinh_Tamgiac_Program;
Uses crt;
Var a,b,c,s,p : real;
Begin
Clrscr;
Writeln(‘HINH TAM GIAC:’);
Write(‘nhap a =’);readln(a);
Write (‘nhap b =’);readln(b); Write(‘nhap c =’);readln(c);
If ((a+b)>c)and((b+c)>a)and((a+c)>b) then
Begin
p:=(a+b+c)/2;
s:=sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c)); Writeln(‘Chu vi tam giac:’,2*p:4:2) ; Writeln(‘Dien tich tam giac:’,s:4:2);
End
Else
Writeln(a,’, ‘, b,’, ‘, c, ‘ khong phai la ba canh cua tam giac’) ;
Readln;
End.

Advertisements