Chương trình tính diện tích và chu vi hình chữ nhật

Program Chu_Nhat_Program;
Uses Crt;
Var a,b,s,c: real;
Begin
Clrscr;
Writeln(‘ TINH DIEN TICH & CHU VI HINH CHU NHAT:’);
Write(‘Nhap chieu dai=’); readln(a);
Write(‘Nhap chieu rong=’);readln(b);
s:=a*b;
c:=(a+b)*2;
Writeln(‘Dien tich hinh chu nhat la:’,s:6:2); Writeln(‘Chu vi hinh chu nhat:’,c:6:2); Readln;

End.

Advertisements