Chương trình tìm số đảo của một số nguyên dương

Viết chương trình tìm số đảo của một số nguyên dương .
Ví dụ: – Số = 12345
– Số đảo = 54321

Program Tim_So_Dao;
Uses crt;
Var n:longint;
Function daoso(n: longint):longint;
Var s:string;
ch:char; i,l,code:integer;
kq:longint;
Begin

str(n,s);
For i:=1 to length(s) div 2 do
Begin
ch:=s[i];
s[i]:=s[length(s)-i+1];
s[length(s)-i+1]:=ch;
End;
val(s,kq,code);
daoso:=kq;
End;

Begin
Clrscr;
Writeln(‘ TIM SO DAO CUA MOT SO’);
Write(‘Nhap so can tim dao n= ‘);
readln(n);
Writeln(‘So dao cua ‘,n,’ la: ‘, daoso(n));
Readln;

End.

Advertisements