Chương trình Tìm số nhỏ nhất, lớn nhất và trung bình một dãy số


Viết chương trình nhập vào một dãy số nguyên có n phần tử. In ra màn hình phần tử nhỏ nhất, phần tử lớn nhất và giá trị trung bình của danh sách ra màn hình

Program Max_Min_Avg;
Uses crt;
Var a:array[1..20]of integer;i,n,max,min,sum:integer;
Begin
Clrscr;
Writeln(‘TIM MAX, MIN, AVERAGE CUA MOT DAY SO’);
Write(‘Nhap so phan tu cua day n=’);readln(n); For i:=1 to n do
Begin

Write(‘Nhap a[‘,i,’]=’);readln(a[i]);
End;
Min:=a[1]; Max:=a[1]; Sum:=0; For i:=1 to n do
Begin

If (Min > a[i]) then Min:=a[i];
If (Max < a[i]) then Max:=a[i];
Sum :=sum+a[i];
End;
Writeln('Day so vua nhap la: '); Writeln('————————-'); For i:=1 to n do
Write(a[i]:4); Writeln;
Writeln('Gia tri lon nhat la:',Max); Writeln('gia tri nho nhat la:',Min); Writeln('gia tri trung binh la:',Sum/n:6:2);
Readln;

End.

Advertisements