Chương trình Tìm giá trị nhỏ nhất trong 4 số a, b, c, d

Program Gia_Tri_Nho_Nhat;
Uses crt;
Var a,b,c,d,min:real;
Begin
Clrscr;
Writeln(‘TIM SO NHO NHAT TRONG BON SO A, B, C, D’);
Write(‘Nhap a=’); Readln(a);
Write(‘Nhap b=’); Readln(b); Write(‘Nhap c=’); Readln(c); Write(‘Nhap d=’); Readln(d); min:=a;
If b<min then min:=b;
If c<min then min:=c; If d<min then min:=d;
Writeln('So nho nhat la:',min:4:2);
Readln;

End.

Advertisements