Chương trình Tìm giá trị lớn nhất trong 4 số a, b, c, d

Program Gia_Tri_Lon_Nhat;
Uses crt;
Var a,b,c,d,max:real;
Begin
Clrscr;
Writeln(‘TIM SO LON NHAT TRONG BON SO A, B, C, D’);
Write(‘Nhap a=’); Readln(a);
Write(‘Nhap b=’); Readln(b); Write(‘Nhap c=’); Readln(c);
Write(‘Nhap d=’); Readln(d); max:=a;
If b>max then max:=b; If d>max then max:=d;
Writeln(‘So lon nhat la:’,max:4:2);
Readln;

End.

Advertisements