Chương trình Tìm chữ số với tổng các lập phương các chữ số bằng số đó
Tìm tất cả các chữ số có ba chữ số abc sao cho tổng các lập phương của các chữ
số thì bằng chính số đó ( abc = a3 + b3 + c3).

Program Tim_So;
Uses crt;
Var i,j,k:integer;
Begin
Clrscr;
Writeln(‘CHUONG TRINH TIM SO:’);
For i:=1 to 9 do
For j:=0 to 9 do
For k:=0 to 9 do
if (100*i+10*j+k)=(i*i*i + j*j*j + k*k*k) then
Writeln(i,j,k,’ = ‘,i,’^3 + ‘,j,’^3 + ‘,k,’^3’);

Readln;

End.

Advertisements