Chương trình Tạo hình 3

Tạo hình dạng sau:


*
***
*****
*******
*********


Program Tao_Hinh3;
Uses Crt;
Var i,j,n,m: integer;
Begin
Clrscr;
Writeln(‘TAO HINH C:’);
Write(‘Nhap so dong n= ‘);readln(n);
For i:= 1 to n do
Begin
Gotoxy(n-i+5,i+5);
For j:=1 to 2*i-1 do Write(‘*’);
Writeln;

End;
Readln;

End.

Advertisements