Chương trình Tạo hình 1

Tạo hình dạng sau:


*
**
***
****
*****


Program Tao_Hinh1;
Uses Crt;
Var i,j,n: integer
Begin
Clrscr;
Writeln(‘TAO HINH A:’);
Write(‘Nhap so dong n=’);readln(n); For i:= 1 to n do
Begin
For j:=1 to i do
Write(‘* ‘);
Writeln
End;
Readln;

End.

Advertisements