Chương trình Tạo bảng số

Tạo bảng số dạng sau:


0   1  2  3  4  5  6  7  8  9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
-----------------------------

Program Tao_Bang_So;
Uses crt;
Var i,j,n:integer;
Begin
Clrscr;
Writeln(‘TAO BANG SO TU 0-99’);
For i:=0 to 99 do
Begin
If (i mod 10 = 0) then
Writeln;
Write(i:3)
End;
Readln;

End.

Advertisements