Chương trình Tạo hình 2

Tạo hình dạng sau:


*****
****
***
**
*


Program Tao_Hinh2;
Uses Crt;
Var i,j,n,m: integer;
Begin
Clrscr;
Writeln(‘TAO HINH B:’);
Write(‘Nhap so dong n= ‘);
readln(n);
For i:= n downto 1 do
Begin
For j:=1 to i do
Write(‘* ‘); Writeln;

End;
Readln;

End.

Advertisements