Chương trình Sắp xếp dãy số


Viết chương trình nhập vào một dãy số nguyên có n phần tử
a. Sắp xếp dãy theo thứ tự tăng dần và in kết quả ra màn hình.
b. Nhập vào một số x bất kì, đếm số lần xuất hiện của nó trong dãy trên. c. In ra màn hình số phần tử nhỏ hơn hoặc bằng x.
d. In ra màn hình số phần tử lớn hơn x.

Program Day_So;
Var t,n,x,i,j,dem:integer;
a:array[1..20] of integer;

Begin
Clrscr;
Writeln(‘SAP XEP DAY SO:’);
Write(‘Nhap so phan tu cua day n = ‘); Readln(n); For i:=1 to n do
Begin
Write(‘a[‘,i,’]= ‘);
Readln(a[i]);

End;
{sap xep day so} For i:=1 to n-1 do
For j:=i+1 to n do
If a[i]>a[j] then
Begin
t:=a[i];
a[i]:=a[j];
a[j]:=t;
End;
Writeln(‘Day sau khi sap xep la:’); For i:=1 to n do
Write(a[i]:3); Readln;
{Nhap vao mot so dem so lan xuat hien} Write(‘Nhap vao so x=’); Readln(x);
dem:=0;
For i:=1 to n do
If a[i]=x then dem:=dem+1;
Write(‘So lan xuat hien cua ‘,x,’ la: ‘,dem); Readln;
{Cac phan tu nho hon hoac bang x} Writeln(‘Cac phan tu <= ',x,' la:'); For i:=1 to n do
If(a[i] ‘,x, ‘ la:’); For i:=1 to n do
If a[i]>x then
Write(a[i]:3);

Readln;

End.

Advertisements