Chương trình Sắp xếp dãy số giảm dần


chương trình nhập vào một dãy số nguyên có n phần tử . Sắp xếp dãy số theo thứ tự giảm dần & tính giá trị trung bình của dãy.

Program Day_So_Giam_Dan;
Uses Crt;
Var s,n,i,j,t:integer;
a:array[1..20] of integer;

Begin
Clrscr;
Writeln(‘SAP XEP DAY SO:’);
Write(‘Nhap so phan tu cua day n = ‘); Readln(n); For i:=1 to n do
Begin

Write(‘a[‘,i,’]= ‘);
Readln(a[i]);
End;
{sap xep day so giam dan} For i:=1 to n-1 do
For j:=i+1 to n do
If a[i]<a[j] then
Begin
t:=a[i];
a[i]:=a[j];
a[j]:=t;

End;
Writeln(' Day sau khi sap xep giam dan la:'); For i:=1 to n do
Write(a[i]:4); Readln;
{Tinh trung binh day}
s:=0;
For i:=1 to n do s:=s+a[i];
Writeln('Gia tri trung binh la: ',s/n:6:2);

Readln;

End.

Advertisements