Chương trình Sao chép File


Chương trình Sao chép File
Mở một file số nguyên đã có trên đĩa, sao chép nội dung của nó sang một tập tin mới và in nội dung của tập tin sau khi sao chép ra màn hình.

Program Copy_File;
Uses Crt;
Var i:integer; fn,fd:string;
Ch:char; f1,f2: file of integer;

Begin
Clrscr;
Writeln(‘CHUONG TRINH SAO CHEP FILE’);
Write(‘Nhap file nguon: ‘); Readln(fn); Write(‘Nhap file dich: ‘); Readln(fd); Assign(f1,fn);
Reset(f1); Assign(f2,fd); Rewrite(f2);
While not eof (f1) do
Begin
Read(f1,i);
Write(f2,i);
End;
Close(f1);
Seek(f2,0);
Writeln(‘Noi dung cua file dich la:’); Writeln(‘—————————–‘); While not eof (f2) do
Begin
Read(f2,i);
Write(i:3);
End;
Close(f2);
Readln;
End.

Advertisements