Chương trình nhân hai số phức A, B


Viết chương trình nhân hai số phức A, B.

Program Nhan_Hai_So_Phuc;
Uses Crt;
Type
sophuc= record
pa,pt:real;
end;
Var a,b,c:sophuc;

Begin
Clrscr;
Writeln(‘NHAN HAI SO PHUC’);
Write(‘Nhap phan thuc cua so a=’);readln(a.pt); Write(‘Nhap phan ao cua so a=’);readln(a.pa); Write(‘Nhap phan thuc cua so b=’);readln(b.pt); Write(‘Nhap phan ao cua so b=’);readln(b.pa); c.pt:=(a.pt)*(b.pt)-(a.pa)*(b.pa); c.pa:=(a.pa)*(b.pt)+(a.pt)*(b.pa);
Writeln(‘Tich cua hai so phuc a va b la: ‘); If c.pa<0 then
Writeln('c=',c.pt:6:2,'-j',abs(c.pa):4:2)

Else
Writeln('c=',c.pt:6:2,'+j',c.pa:4:2);

Readln;

End.

Advertisements