Chương trình chuyển màu chữ


Chương trình chuyển màu chữ

Program Mau_Chu;
uses
crt;
Begin
Clrscr;
Writeln(‘DOI MAU CHU’);
TextColor(Red);
Writeln(‘Hello’);
TextColor(White);
Writeln(‘world’);

End.

Advertisements