Chương trình Kiểm tra có phải số nguyên tố

Program Tim_So;
Uses crt;
Var i,n: integer;
Begin
Clrscr;
Writeln(‘KIEM TRA SO NGUYEN TO:’);
Write (‘Nhap so can kiem tra n = ‘); readln(n); If (n=0) or (n=1) then
Writeln(n,’ Khong phai la so nguyen to’)
Else
Begin
i:=1; Repeat
i:= i+1;
Until (n mod i= 0) or (i*i>n);
If i*i>n then Writeln (n,’ la so nguyen to’)
Else Writeln (n,’ khong phai la so nguyen to’);
End;

Readln;

End.

Advertisements