Chương trình In ra các số nguyên tố

Program So_Nguyen_To;
Uses crt;
Var n,i,t: integer;
Begin
Clrscr;
Writeln(‘IN RA CAC SO NGUYEN SO <=N');
Write('Nhap n = ');readln(n);
If n<2 then
Writeln('Khong co so nguyen to nao <=',n)

Else
Begin
Writeln('Cac so nguyen to i ) ; If( t*t>i) then
Write(i:4);
End;
End;
Readln;

End.

Advertisements