Chương trình In ma trận chuyển vị


Viết chương trình nhập vào một ma trận. In ma trận chuyển vị của nó ra
màn hình. Ma trận B là ma trận chuyển vị của ma trận A nếu các phần tử của chúng có quan hệ B[i, j] = A[j, i].

Program Ma_Tran_Chuyen_Vi;
Uses Crt;
Type MT = array[1..20,1..20] of integer; Var a,b:MT;
n,m:integer;
Procedure Input(Var a:MT; n,m:integer); Var i, j:integer;
Begin
For i:=1 to n do
For j:=1 to m do
Begin
Write(‘a’,i,j,’=’); Readln(a[i,j]);
End;
End;
Procedure Output(a:MT;n,m:integer); Var i,j:integer;
Begin
For i:=1 to n do
Begin
For j:=1 to m do
write (a[i,j]:3);
writeln;
End;
End;
Procedure Chuyenvi(a:MT;n,m:integer; var b:MT); Var i,j:integer;
Begin

For j:=1 to m do
For i:=1 to n do

b[j,i]:=a[i,j];
End;

Begin
Clrscr;
Writeln(‘TIM MA TRAN CHUYEN VI’);
Write(‘Nhap vao so dong n = ‘);readln(n); Write(‘Nhap vao so cot m = ‘);readln(m); Input(a,n,m);
Writeln(‘Ma tran a la:’); Output(a,n,m); Chuyenvi(a,n,m,b);
Writeln(‘Ma tran chuyen vi b la:’); Output(b,m,n);

Readln;

End.

Advertisements