Chương trình Giải hệ phương trình tuyến tính

Program Giai_He_Hai_An;
Uses crt;
Var a,b,c,d,m,n:real;
dx,dy,dd:real;
Begin
Clrscr;
Writeln(‘GIAI HE HAI AN:’);
Write(‘Nhap a=’);readln(a); Write(‘Nhap b=’);readln(b);
Write(‘Nhap c=’);readln(c); Write(‘Nhap m=’);readln(m); Write(‘Nhap n=’);readln(n);
dd:=a*d-b*c; dx:=m*d-b*n; dy:=a*n-c*m; If dd=0 then
If (dx=0) and (dy=0) then
Writeln(‘He vo so nghiem hoac vo nghiem’)
Else writeln(‘He vo nghiem’)
Else
Begin
Write(‘He co nghiem :’); Writeln(‘x=’,dx/dd:4:2,’ va y=’,dy/dd:4:2);
End;
Readln;

End.

Advertisements