Chương trình giải phương trình bậc nhất

Program Phuong_Trinh_Nhat_Program;
Var a,b,x:real;
Begin
Clrscr;
Writeln(‘GIAI PHUONG TRINH BAC NHAT: AX + B=0’);
Write (‘Nhap a= ‘); readln(a);
Write (‘Nhap b= ‘);readln(b);
If(a=0) then
If(b=0) then
Writeln(‘ Phuong trinh co vo so nghiem’)
Else
writeln(‘ Phuong trinh vo nghiem’)
Else
Writeln(‘Phuong trinh co nghiem x=’,-b/a:4:2);
Readln;
End.

Advertisements