Chương trình giải bất phương trình bậc nhất

Program Bat_Phuong_Trinh_Nhat;
Uses crt;
Var a,b: real;
Begin
Clrscr;
Writeln(‘GIAI BAT PHUONG TRINH BAC NHAT: AX + B>=0’); Write(‘nhap a=’);readln(a);
Write(‘nhap b=’);readln(b); If a0 then
If a>0 then Writeln(‘Bat phuong trinh co nghiem: x>=’,-b/a:4:2) Else Writeln(‘Bat phuong trinh co nghiem: x=0 then Writeln(‘Bat phuong trinh co vo so nghiem’)
Else writeln(‘Bat phuong trinh vo nghiem’);
Readln;
End.

Advertisements