Chương trình Ghép File.


Viết chương trình tạo ra một file F3 chứa các số nguyên bằng cách nối hai file số
nguyên F1 và F2 đã có trên đĩa. In nội dung của cả 3 tập tin trên ra màn hình.

Program Ghep_File;
Var f1,f2,f3: file of Integer;
fn1,fn2,fd:String;
i: Integer;

Begin
Clrscr;
Writeln(‘GHEP FILE’);
Write(‘Nhap file nguon 1: ‘); Readln(fn1); Write(‘Nhap file nguon 2: ‘); Readln(fn2); Write(‘Nhap file dich 3: ‘); Readln(Fd); Assign(f1,fn1);
Reset(f1); Assign(f2,fn2); Reset(f2); Assign(f3,Fd); Rewrite(f3);
While not eof(f1) do
Begin

Read(f1,i); Write(f3,i);
End;
While not eof(f2) do
Begin
Read(f2,i); Write(f3,i);
End;
Writeln(‘Noi dung cua file nguon 1:’); Writeln(‘——————————-‘); seek(f1,0);
While not eof(f1) do
Begin
Read(f1,i);
Write(i:4);
End;
Close(f1);
Readln;
Writeln(‘Noi dung cua file nguon 2:’); Writeln(‘——————————–‘); seek(f2,0);
While not eof(f2) do
Begin
Read(f2,i);
Write(i:4);
End;
Close(f2);
Readln;
Writeln(‘Noi dung cua file ghep:’); Writeln(‘—————————‘); seek(f3,0);
While not eof(f3) do
Begin
Read(f3,i);
Write(i:4);
End;

Readln;

End.

Advertisements