Chương trình Dùng function tính lũy thừa

Program Luy_Thua_Function;
Uses Crt;
Var a,n:integer;
Function lt(a,n:integer):longint; Var i:integer; kq:longint; Begin
kq:=1;
For i:=1 to n do kq:=kq*a;
lt:=kq;
End;

Begin
Clrscr;
Writeln(‘CHUONG TRINH TINH A^N:’);
Write(‘Nhap a = ‘); readln(a);
Write(‘Nhap n = ‘); readln(n); Writeln(a,’^’,n,’ = ‘,lt(a,n));
Readln;

End.

Advertisements