Chương trình Dùng Function tính giai thừa

Program Giai_Thua_Function;
Uses Crt;
Var n:integer;
Function gt(n:integer):longint; Var kq,i:integer;
Begin
kq:=1;
For i:=1 to n do kq:=kq*i;
gt:=kq;
End;
Begin
Clrscr;
Writeln(‘CHUONG TRINH TINH GIAI THUA:’);
Write(‘Nhap n = ‘); readln(n);
Writeln(n,’! = ‘,gt(n));
Readln;

End.

Advertisements