Chương trình Dùng Function tính diện tích tam giác, tròn, vuông, chữ nhật

Viết các chương trình con tính diện tích tam giác, tròn, vuông, chữ nhật trong một chương trình. Sau đó hỏi chọn một trong các phương án tính diện tích bằng cách chọn trong bảng chọn lệnh sau:
0. Không làm gì hết và trở về màn hình soạn thảo.
1. Tính diện tích hình vuông
2. Tính diện tích hình tròn
3. Tính diện tích tam giác
4. Tính diện tích hình chữ nhật

Program Tinh_Dien_Tich;
Uses crt;
Procedure HV;
Var s,a:real; Begin
Writeln(‘TINH DIEN TICH HINH VUONG:’); Write(‘Nhap chieu dai cua canh a = ‘);readln(a); s:=a*a;
Writeln(‘Dien tich hinh vuong = ‘,s:6:2);
End;
Procedure HT;
Var s,r:real;
Begin
Writeln(‘TINH DIEN TICH HINH TRON:’);
Write(‘Nhap ban kinh R = ‘);
readln(r); s:=pi*r*r;
Writeln(‘Dien tich hinh tron = ‘,s:6:2);
End;
Procedure TG;
Var a, b, c,s,p:real; Begin
Writeln(‘TINH DIEN TICH TAM GIAC:’); Write(‘nhap a =’);readln(a);
Write (‘nhap b =’);readln(b); Write(‘nhap c =’);readln(c);
If ((a+b)>c)and((b+c)>a)and((a+c)>b) then
Begin
p:=(a+b+c)/2;
s:=sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c));
Writeln(‘Chu vi tam giac:’,2*p:4:2) ;
Writeln(‘Dien tich tam giac:’,s:4:2);
End
Else
Writeln(a,’, ‘,’, ‘,c,’ khong phai la ba canh cua tam giac’) ;
End;
Procedure CN;
Var a, b, s:real; Begin
Writeln(‘TINH DIEN TICH HINH CHU NHAT:’);
Write(‘Nhap chieu dai a =’);readln(a);
Write(‘Nhap chieu rong b= ‘);readln(b);
s:= a*b;
Writeln(‘Dien tich hinh chu nhat, s= ‘,s:6:2);
End;
Procedure menu; Var d:integer; Begin
Clrscr;
Writeln(‘CHON MOT TRONG CAC PHUONG AN SAU:’);
Writeln(‘0: Quay ve man hinh soan thao’);
Writeln(‘1: Tinh dien tich hinh vuong’); Writeln(‘2: Tinh dien tich hinh tron’); Writeln(‘3: tinh dien tich tam giac’); Writeln(‘4: Tinh dien tich hinh chu nhat’);
Writeln(‘====================================’); Write(‘ Hay chon mot phuong an: ‘); readln(d); Writeln(‘====================================’); Writeln;
Case d of
0: Exit;
1: HV;
2: HT;
3: TG;
4: CN;
End;
End;
Begin

menu;
Readln;

End.

Advertisements