Chương trình Đổi giờ phút giây

Program Doi_Gio_Phut_Giay;
Uses crt;
Var gio, phut,giay, x: longint;
Begin
Clrscr;
Writeln(‘DOI SANG GIO PHUT GIAY’);
Write(‘Nhap vao so giay: ‘);readln(x); gio:= x div 3600;
x:=x mod 3600; phut:=x div 60; x:=x mod 60;
Writeln(‘Ket qua = ‘, gio,’gio : ‘, phut, ‘phut : ‘, x, ‘giay’);
Readln;

End.

Advertisements