Chương trình Đổi chuỗi sang chữ thường


Viết chương trình nhập vào một chuỗi ký tự . Sau đó in chuỗi ra màn hình với các ký tự đầu đổi thành chữ thường, các ký tự cuối của từ trong chuỗi sang chữ hoa.

Program Chuoi_Chu_Thuong;
Uses Crt;
Var i,l:integer;
st:string[50];

Begin
Clrscr;
Writeln(‘DOI CHUOI SANG CHUOI CHU THUONG’);
Write(‘Nhap chuoi ky tu: ‘); Readln(st);
For i:=1 to length(st) do
If (st[i]>=’A’) and (st[i]<='Z') then st[i]:= chr(ord(st[i])+32);
Writeln;
Writeln('Chuoi doi thanh chu thuong la : '); Writeln(st);
Writeln; l:=length(st); st[l]:=upcase(st[l]); For i:=l downto 2 do
If st[i]=' ' then st[i-1]:=upcase(st[i-1]);
Writeln('Chuoi cac ky tu cuoi cua tu la ky tu hoa: ');
Writeln(st);

Readln;

End.

Advertisements