Chương trình Đếm số từ trong một chuỗi.


Đếm số từ trong một chuỗi.

Program Dem_So_Tu;
Uses Crt;
Var st:string;
i,dem:integer;

Begin
Clrscr;
Writeln(‘DEM SO TU TRONG CHUOI:’);
Write(‘Nhap chuoi: ‘);readln(st);
If st[1]=’ ‘ then dem:=0
Else
dem:=1;
For i:=1 to length(st)-1 do
If (st[i] = ‘ ‘)and (st[i+1] ‘ ‘) then dem:=dem+1;
Writeln(‘So tu trong chuoi la: ‘,dem);

Readln;

End.

Advertisements