Chương trình Cộng hai đa thức


Viết chương trình đọc vào hai đa thức. Thực hiện phép cộng hai đa thức rồi in kết quả ra màn hình.

Program Cong_Hai_Da_Thuc;
Uses Crt;
Type dathuc=record
bac:integer;
heso:array[0..50]of integer;
end;
Var a,b,c:dathuc;i:integer;

Begin
Clrscr;
Writeln(‘CONG HAI DA THUC’);
Write(‘Nhap bac cua da thuc a= ‘);Readln(a.bac); Writeln(‘nhap he so cua da thuc a:’);
For i:=0 to a.bac do
Begin
Write(‘nhap he so a[‘,i,’]:=’);
Readln(a.heso[i]);
End;
Write(‘Nhap bac cua da thuc b= ‘);Readln(b.bac); Writeln(‘nhap he so cua da thuc b:’);
For i:=0 to b.bac do
Begin
Write(‘nhap he so b[‘,i,’]:=’);
Readln(b.heso[i]);
End;

If a.bac <b.bac then
Begin
c.bac:=b.bac;
For i:=0 to a.bac do c.heso[i]:=a.heso[i]+b.heso[i];
For i:=a.bac+1 to b.bac do c.heso[i]:=b.heso[i];

End
Else
Begin
c.bac:=a.bac;
For i:=0 to b.bac do c.heso[i]:=a.heso[i]+b.heso[i];
For i:=b.bac+1 to a.bac do c.heso[i]:=a.heso[i];
End;
Writeln('Bac cua da thuc tong la: ',c.bac); Write('Cac he so lan luot la: ');
For i:=0 to c.bac do
Write(c.heso[i]:2);

Readln;

End.

Advertisements