Chương trình Chuyển hệ thập phân sang nhị phân


Chuyển 1 số từ hệ thập phân sang nhị phân

Program Thap_Phan_Sang_Nhi_Phan;
Uses Crt;
Var d:array[1..20] of byte;
i,j,n:integer;

Begin
Clrscr;
Writeln(‘DOI SO THAP PHAN SANG NHI PHAN:’);
Write(‘Nhap so thap phan la n=’); Readln(n);
i:=1; Repeat
d[i]:=n mod 2; n:=n div 2; i:=i+1;
Until(n=0);
Write(‘So nhi phan la:’); For j:=i-1 downto 1 do Write (d[j]);

Readln;

End.

Advertisements