Chương trình Chuyển hệ thập phân sang bát phân


Chuyển 1 số từ hệ thập phân sang bát phân

Program Thap_Phan_Sang_Bat_Phan;
Uses Crt;
Var d:array[1..20] of byte;
i,j,n:integer

Begin
Clrscr;
Writeln(‘DOI SO THAP PHAN SANG BAT PHAN:’);
Write(‘Nhap so can doi n = ‘);Readln(n);
i:=1; Repeat
d[i]:=n mod 8; n:=n div 8; i:=i+1;
Until n=0;
Write(‘So bat phan la:’); For j:=i-1 downto 1 do Write(d[j]);

Readln;

End.

Advertisements