Chương trình Bảng cửu chương.


Chương trình nhập và xuất bảng cửu chương

Program Bang_Cuu_Chuong;
uses crt;
var so,tt :integer;

Begin
Clrscr;
Writeln(‘BANG CUU CHUONG’);
write(‘nhap so : ‘);readln(so);
tt:=1;
repeat
writeln(so,’ x ‘,tt:2,’ = ‘,tt*so); tt:=tt+1;
until tt>10;

Readln;

End.

Advertisements