Dù rất đơn giản trong những phần trước, nhưng chúng ta cũng nên tóm tắt lại tất cả trước khi tiếp tục:

-Pascal là ngôn ngữ lập trình
-Turbo Pascal là trình biên dịch hay phân mềm biên dịch hay IDE+trình biên dịch…gì đó cũng được nhưng không phải là ngôn ngữ lập trình.
-Với máy tính chạy HĐH Windows 98, 2000, XP: Để chạy Turbo Pascal bạn chỉ cần Double click vào file TURBO.EXE trong thư mục BIN
-Với máy tính chạy HĐH Windows Vista hay Windows 7: Bạn cần cài thêm DosBox để chạy Turbo Pascal. Bạn coi lại Bài 2.
Begin: Từ khoá cho biết bắt đầu chương trình.
Writeln: là thủ tục xuất nội dung các thành phần bên trong cặp dấu (…) lên màn
hình và chuyển con trỏ xuống dòng. Bên trong cặp dấu (…) có thể có nhiều thành
phần gồm chuỗi ký tự (hằng giá trị chuỗi), biến số hoặc hàm. Giữa các thành phần trong cặp dấu (…) phải cách nhau bằng dấu ‘,‘ nếu không cùng loại, tức là chuỗi ký tự phải được cách với biến số hoặc hàm đứng trước nó hay sau nó bằng dấu ‘,‘. Chuỗi ký tự muốn hiển thị nguyên văn phải được đặt trong cặp dấu ‘ ‘.
Write: là thủ tục xuất nội dung các thành phần bên trong cặp dấu (…) lên màn hình, thủ tục này có chức năng tương tự Writeln nhưng không chuyển con trỏ xuống dòng.
End: là từ khoá cho biết kết thúc chương trình.
– Các dòng lệnh nằm giữa Begin và End là lệnh mà chương trình cần phải thực hiện.
– Để xem chương trình, ta chạy bằng Ctrl – F9 và xem lại bằng Alt – F5

Advertisements